Új rendeletet [518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] adott ki a Kormány a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében. A rendelet értelmében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe.Több a teher az egyszülős családokon

Hirdetés

A támogatás feltétele

A támogatás egy alkalommal vehető igénybe, feltétele, hogy az igénylő

1. teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítási törvény szerint biztosított (kivéve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt), vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és( tehát a támogatás biztosítási jogviszonyhoz kötött. Nem veheti igénybe pl munkanélküli)

2.legalább 1 éve (maximum 30 nap megszakítással) folyamatosan

– a társadalombiztosítási törvény szerint biztosított (ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt) és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

– magyar állampolgár esetén kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja,

– kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,

– gyermekgondozási díjban részesült, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

A feltételeket nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. Nem kell figyelembe venni akkor sem, ha az igénylő a kiskorú rokona, és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja, és ha az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki nem minősül kiegészítő tevékenységet folytató személynek.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a többes gyámul rendelt személyek legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

A támogatás akkor igényelhető, ha

– az igénylő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

– az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,

– az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

A feltételek együttes igénylés esetén mindkét félre vonatkoznak.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az előbbi feltételnek is megfelelő azon szülő a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. Utóbbi esetben a szülők egyike az egész támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányad teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni. Az egyéves időtartamot viszont nem kell alkalmazni magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette, és ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Hirdetés