A szülői felügyeleti jog rendezése, a válóperek egyik legfontosabb, legérzékenyebb kérdése.

Válóper! Segítsetek!

Korábbi elnevezés szerint Gyermekelhelyezés (jelenlegi törvényi szabályozás megjelölése szerint a szülői felügyeleti jog szabályozása) iránti peres eljárást a házasság felbontásától függetlenül, illetve akkor is meg lehet indítani, ha a szülők házassági kötelékben nem állnak egymással. 

  1. A szülők szétválása nem csak a szülők, hanem gyermekük életében is jelentős változást hoz. A rendkívüli helyzet, a szülők közötti ellentét, bizonytalanságot, kétségbeesést, magatartásbeli problémákat, túlérzékenységet, agresszivitást, és számtalan egyéb negatív változást idézhet elő a gyermeknél. Ha a válás során a gyermekben fellépő feszültséget a szülők nem tudják időben oldani, a gyermeket egész életében végigkísérheti ez a negatív élmény meghatározva, rányomva bélyegét személyiségére. A gyermekek természetes vágya, hogy egységes családban szeretnének felnőni, úgy hogy érezzék mindkét szülő közelségét, támogatását, érezzék a szülők által nyújtott biztonságot.

A gyermekelhelyezés (szülői felügyeleti jog szabályozása) során elengedhetetlen, hogy a gyermek annál, a nevelésre alkalmas szülőnél kerüljön elhelyezésre, aki a másik féllel szemben fennálló sértettségét nem azzal torolja meg, hogy gátolja a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, nem hangolja a gyermeket a különélő szülő ellen, hanem a gyermek érdekeinek szem előt tartásával segíti, hogy az érzelmi kötelék a gyermek és a különélő szülő között fennmaradjon, erősödjön.

Többségében mindkét szülő egyaránt képes és alkalmas a gyermek nevelésére, körülményeik, személyi tulajdonságaik erre megfelelőek. Ebben a helyzetben a körülményekben fennálló apró, a szülők számára lényegtelennek tűnő különbség is döntőek lehet a gyermekelhelyezésénél.

A szülői felügyelet általános szabályai

Elsőként fontos meghatározni, hogy kit tekint a törvény a gyermek szülőjének. Apa esetében akkor beszélhetünk apai jogállásról – azaz szülői jogai akkor vannak az apának – ha a gyermek az anyával kötött házasságukból született. Élettársak esetén reprodukciós eljárásból születik vagy az apa egyébként gyermeke felett apai elismerő nyilatkozatot (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot) tesz vagy a bíróság állapítja meg, hogy ki a gyermek apja. A gyermek anyja pedig az a nő, aki a gyermeket megszülte – vitás esetben ennek megállapítása is bíróságtól kérhető.

A szülők kiskorú gyermeke szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői felügyeletet a szülők – akár együtt, akár külön élnek és amennyiben szülői felügyeleti joguk fennáll – a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egymással együttműködve kötelesek gyakorolni., melynek során a szülők jogai és kötelezettségei egyenlők. A szülőknek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét – korára, érettségére tekintettel – megfelelő súllyal figyelembe kell venniük.

A szülő felügyeleti jogának gyakorlását a bíróság vagy más hatóság törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben, olyan mértékben korlátozhatja vagy vonhatja el, amely a gyermek érdekének biztosításához szükséges.

Szülők kötelessége

A szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermeket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák. A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A szülők jogosultak a gyermek nevelésének módját megválasztani és a gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön. A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők kölcsönösen vagy külön-külön meghatalmazást adhatnak egymásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek vagyonát az egyik szülő a másik helyett kezelje. A meghatalmazás csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szülők gyermekük vagyonát biztosítékadás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik, de ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint saját ügyeikben. A gyermek törvényes képviseletét a szülők látják el.

A szülő nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga, házastársa, élettársa, egyenesági rokona vagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű fél. Ha a gyermek ügyében a törvényes képviseletet gyakorló nem járhat el, a gyámhatóság a gyermeknek eseti gyámot rendel.

A szülői felügyelet gyakorlása

A szülői felügyeletet fő szabály szerint a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében – a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett – közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet.

A különélő szülők megállapodása a felügyeleti jogok megosztásáról és a közös szülői felügyeletről

A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik. A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérlegelve – a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz. Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – a gyámhatóság dönt.